โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ตัวอย่างนักเรียนดีเด่น

ภาวิตา แจ่มคล้าย / มินต์

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 ผ่านใน ปี 2558 ปัจจุบันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง J12

อ่านต่อ...

สรัช กิจการนนท์ / มีน

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 ผ่านใน ปี 2558 พนักงานบริษัท TRUE INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

อ่านต่อ...

ณภัทร จ.จิตรเจริญชัย / Dem

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 ได้ 180 คะแนนเต็ม และสอบ N4 ได้ 177 คะแนน ปัจจุบันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง J12

อ่านต่อ...

ศาตพร ซอโสตถิกุล / เตยงาม

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 ผ่านใน ปี 2559 ปัจจุบันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง J13

อ่านต่อ...