โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ณภัทร จ.จิตรเจริญชัย / Dem

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 ผ่าน ในปี 2558
ได้ 180 คะแนนเต็ม และสอบ N4 ได้ 177 คะแนน ในปี 2559
ปัจจุบันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง  J12