โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
เป้าหมายโรงเรียน
ที่มาของการตั้งเป้าหมายทั้งสามข้อข้างต้นเกิดจากการระดมสมองของทีมงานทุกฝ่ายของโรงเรียน ทั้งคณาจารย์ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาจีน  ฝ่ายบริหารและพนักงาน  ทั้งนี้เพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของนักเรียน  เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถสร้างเสริม ส่งมอบทักษะความรู้และคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน

เป้าหมายที่  1  พูดได้ ฟังได้ใน 2 เดือน
ดูเหมือนเป็นระยะเวลาที่สั้นมาก  แต่หากผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบสื่อสารทางตรง (Direct Method)  เพื่อกระตุ้นและให้โอกาสนักเรียนได้คิด ได้พูด ได้แสดงออกโต้ตอบด้วยภาษาที่เรียนกับเพื่อนร่วมชั้นบ่อยๆ  ใช้เวลานอกห้องเรียนฝึกฝนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  เวลาเพียงสองเดือนก็เพียงพอที่จะทำให้นักเรียนเริ่มสนทนาได้ด้วยภาษาง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน

เป้าหมายที่ 2  อ่านได้ เขียนได้ใน 3 เดือน
แม้ว่าหลักสูตรการสอนของเจซีซีจะเริ่มจากการฝึกฝนทักษะการพูด การฟังก่อนก็จริง แต่เราจะไม่ละทิ้งการแนะนำ ฝึกฝน จดจำอักษร และคำศัพท์ควบคู่กันไปเสมอๆ โดยวางเป้าหมายการเรียนเป็นขั้นบันไดจากน้อยไปมาก  จากง่ายไปยากเพื่อให้นักเรียนค่อย ๆ สร้างเสริมทักษะ ความรู้อย่างมีกำลังใจจนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้

เป้าหมายที่ 3 พวกเราก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน
แม้เป็นเป้าหมายที่ดูเหมือนจับต้องไม่ได้ และมองไม่เห็น  แต่กลับเป็นเป้าหมายที่ทรงพลังที่สุดในการนำพาให้พวกเราทุกคนบรรลุเป้าหมายสองข้อแรกให้ได้  การร่วมแรง ร่วมใจของคนทุกฝ่ายในโรงเรียนในการหนุนช่วยอย่างเป็นระบบ  ครูที่ค่อยแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ต่าง ๆ ของลูกศิษย์แต่ละคน  เพื่อนนักเรียนที่ช่วยเหลือกันและกันเพื่อก้าวไปสู่ผลสำเร็จด้วยกัน สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นพลังให้ความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อม   และพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจนี้เองที่หล่อหลอมให้พวกเราเติบโตขึ้นอย่างเป็นสุข