โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ศาตพร ซอโสตถิกุล / เตยงาม


สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 ผ่านใน ปี 2559
ปัจจุบันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง J13