โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหาการสอน


J1 ฝึกออกเสียง อักษรฮิรางานะและคำศัพท์ ฝึกเรียงเป็นประโยค เนื้อหามี 4 บทเรียน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ การทักทายแนะนำตัว การบอกตำแหน่งสิ่งของ การบอกเวลา วัน เดือน ปี เป็นต้น

J2 ฝึกฝนการใช้โครงสร้างประโยคหลักมาแต่งประโยคใหม่ด้วยตนเอง สอดแทรกการฝึกและจดจำ ชุดอักษรคาตาคะนะและเริ่มเรียนเพิ่ม 3 เรื่อง เช่น การสนทนาโดยใช้คำคุณศัพท์ต่าง ๆ (สวย, อ้วน, ใหม่ ฯลฯ) 

J3 ขึ้นไป สอดแทรกไวยากรณ์ อยู่ในวิธีการเรียงประโยค เพื่อสนทนา เสริมด้วยการจำอักษรคันจิ ด้วยเทคนิคแยกและประกอบอักษร และนำมาผูกโยงเป็นเรื่องราวเพื่อนให้สนุกและจำได้ง่าย 

จบ J6  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ใน 25 เรื่อง (บทเรียน) และอ่่าน เขียน อักษรฮิรางานะ คาตาคะนะและรู้คันจิ 100 ตัว ดังสรุปเป็นรูปภาพได้ ดังนี้ 

ตำราที่ใช้

 1.ภาษาญี่ปุ่นเรียนง่าย (J1)

(CLICK ที่นี่เพื่อทดลองเรียน)

 2.หนังสือ"Minna no Nihongo" (J2 ขึ้นไป)


 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก อายุ 7 - 12 ปี
เพื่อให้เกิดความรู้สึกชอบเรียนภาษาญี่ปุ่นและให้มีพื้นฐานที่ดีของการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และเก่งได้ทั้ง 4 ทักษะ