โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
เกี่ยวกับ JCC
ความเป็นมา
                 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น จีน เจซีซี ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง ตั้งแต่ปี 2545 มี อาจารย์ภัฎภร พัชรมาพร เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ  มีคณาอาจารย์เจ้าของภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีนกลางร่วมกันสร้าง และพัฒนาหลักสูตรการสอน มีอาจารย์ สุธี พนาวร เป็นครูใหญ่ที่ให้คำปรึกษาทางวิชาการ  เป้าหมายหลักในการก่อตั้งโรงเรียนคือ  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และ มิตรภาพ กล่าวคือ เดินไปสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข สนุกสนาน ด้วยกัน

ปรัชญาโรงเรียน
ครูดี ระบบการสอนเยี่ยม  เปี่ยมด้วยน้ำใจ

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสอนภาษาที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงต้องสร้างระบบคุณภาพใน 4 ด้าน  ได้แก่
            1. บุคลากรต้องเป็นมืออาชีพ   
            2. แนวการสอนต้องเป็นมาตรฐาน ง่าย สนุกสนาน ได้ผลรวดเร็วได้แก่ แนวการสอนแบบ Direct Method
            3. ระบบการเรียนที่สนับสนุนผู้เรียน
            4. ระบบประเมินผลและควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

แนวการสอนแบบ Direct Method
ผู้สอนจะใช้ท่าทาง รูปภาพและตัวอย่างเพื่อช่วยสื่อความหมายแทนการแปลเป็นภาษาไทย    ทำให้ผู้เรียนจดจำภาษาที่เรียนได้รวดเร็วอย่างง่ายๆ และสนุกสนาน  เวลาในห้องเรียนถูกใช้ไปอย่างเต็มที่กับการฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาจีน ไม่ใช่ภาษาไทย  จึงทำให้สามารถพูด โต้ตอบเป็นภาษาที่เรียนได้ทันที และเริ่มพูดได้จริงๆ หลังการเรียนเพียง  2 เดือนหรือ 1-2 คอร์ส

               เจซีซีได้ออกแบบ หลักสูตร วิธีการสอนนี้  บวกกับระบบการเรียน การสอนที่มีประสิทธิผลสูงสุด โดยมีเป้าหมายที่ความสำเร็จของผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้นักเรียนที่เรียนจบจากเจซีซี แต่ละรุ่น ต่างสามารถนำความรู้ และทักษะการใช้ภาษาที่่ได้ไปใช้ในการทำงาน ในการเรียนต่อ หรือการสอบวัดระดับได้เป็นอย่างดียิ่ง  เกิดการแนะนำ ชักชวนนักเรียนรุ่นใหม่ ๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

              กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศ โดยการกำหนดเกณท์คุณภาพมาตรฐาน 12 มาตรฐาน และทำการเยี่ยมตรวจโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ  ปรากฏว่าเจซีซี ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในระดับดีมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา
 
            เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพด้านการศึกษา คุณภาพครูที่มากด้วยประสบการณ์การสอน ซึ่งเป็นการสอนสดทุกรอบ  ทำให้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เจซีซีเปิดสาขาเพียง 2 สาขาเท่านั้น ได้แก่

            สาขาเซ็นทรัลเวิลด์  ตั้งอยู่ที่ชั้น 15  อาคาร ZEN  World ถนนราชดำริ  ซึ่งย้ายมาจากอาคารอัมรินทร์พลาซ่า
                                             เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา
                                            และตั้งแต่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป สาขานี้ได้ปิดทำการและย้ายไปรวมกับสาขาซีคอนสแควร์

            สาขาซีคอนสแควร์  ตั้งอยู่ที่ชั้น  3  ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์