โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
เกี่ยวกับ JCC
ความเป็นมา
                 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น จีนเจซีซี ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2546  โดยอาจารย์ภัฎภร พัชรมาพร เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย สร้างและพัฒนาระบบการเรียน การสอนอันมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างระบบควบคุมคุณภาพภายใน  และพัฒนาทีมงานทุกฝ่ายให้ทำงานเป็นทีมอย่างเป็นมืออาชีพและมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม มีอาจารย์สุธี  พนาวร เป็นครูใหญ่ ผู้รับผิดชอบงานด้านงานวิชาการและการฝึกอบรมทางวิชาการ  เป้าหมายหลักของการก่อตั้งโรงเรียนก็เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มากด้วยคุณภาพและมิตรภาพ

ปรัชญาโรงเรียน
ครูดี ระบบการสอนเยี่ยม  เปี่ยมด้วยน้ำใจ

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสอนภาษาที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงต้องสร้างระบบคุณภาพใน 4 ด้าน  ได้แก่
            1. บุคลากรต้องเป็นมืออาชีพ   
            2. แนวการสอนต้องเป็นมาตรฐาน ง่าย สนุกสนาน ได้ผลรวดเร็วได้แก่ แนวการสอนแบบ Direct Method
            3. ระบบการเรียนที่สนับสนุนผู้เรียน
            4. ระบบประเมินผลและควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

แนวการสอนแบบ Direct Method
ผู้สอนจะใช้ท่าทาง รูปภาพและตัวอย่างเพื่อช่วยสื่อความหมายแทนการแปลเป็นภาษาไทย    ทำให้ผู้เรียนจดจำภาษาที่เรียนได้รวดเร็วอย่างง่ายๆ และสนุกสนาน  เวลาในห้องเรียนถูกใช้ไปอย่างเต็มที่กับการฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาจีน ไม่ใช่ภาษาไทย  จึงทำให้สามารถพูด โต้ตอบเป็นภาษาที่เรียนได้ทันที และเริ่มพูดได้จริงๆ หลังการเรียนเพียง  2 เดือนหรือ 1-2 คอร์ส

               เจซีซีได้ออกแบบ หลักสูตร วิธีการสอนนี้  บวกกับระบบการเรียน การสอนที่มีประสิทธิผลสูงสุด โดยมีเป้าหมายที่ความสำเร็จของผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้นักเรียนที่เรียนจบจากเจซีซี แต่ละรุ่น ต่างสามารถนำความรู้ และทักษะการใช้ภาษาที่่ได้ไปใช้ในการทำงาน ในการเรียนต่อ หรือการสอบวัดระดับได้เป็นอย่างดียิ่ง  เกิดการแนะนำ ชักชวนนักเรียนรุ่นใหม่ ๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

              กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศ โดยการกำหนดเกณท์คุณภาพมาตรฐาน 12 มาตรฐาน และทำการเยี่ยมตรวจโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ  ปรากฏว่าเจซีซี ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในระดับดีมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา
 
            เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพด้านการศึกษา คุณภาพครูที่มากด้วยประสบการณ์การสอน ซึ่งเป็นการสอนสดทุกรอบ  ทำให้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เจซีซีเปิดสาขาเพียง 2 สาขาเท่านั้น ได้แก่

            สาขาเซ็นทรัลเวิลด์  ตั้งอยู่ที่ชั้น 15  อาคาร ZEN  World ถนนราชดำริ  ซึ่งย้ายมาจากอาคารอัมรินทร์พลาซ่า
                                             เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา
                                            และตั้งแต่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป สาขานี้ได้ปิดทำการและย้ายไปรวมกับสาขาซีคอนสแควร์

            สาขาซีคอนสแควร์  ตั้งอยู่ที่ชั้น  3  ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์