โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ทีมบริหาร
ประวัติผู้บริหารเจซีซี

นางสาวภัฎภร  พัชรมาพร  ผู้รับใบอนุญาต

ด้านการศึกษา

จบระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จบปริญญาโทบริหารธุรกิจ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานโดยย่อ
-วิจัยเรื่อง  วิธีการเรียน การสอนภาษาต่างประเทศให้ได้ผลสำหรับคนไทย
-วิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง  คุณภาพการเรียน การสอนในชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
-วิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง  คุณภาพการเรียน การสอนในชั้นเรียนภาษาจีนกลางระดับต้น
-วิจัย พัฒนาระบบการเรียน การสอนภาษาญี่ปุ่นที่กระตุ้นการเรียนรู้ได้ง่าย ๆ และเห็นผลรวดเร็ว
-วิจัย พัฒนาระบบการเรียน การสอนภาษาจีนที่กระตุ้นการเรียนรู้ได้ง่าย ๆ และเห็นผลรวดเร็ว
-วิจัยและวางแผนขยายสาขาและจุดบริการต่างๆ ของธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
-วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ , U.K.Valuation  Co.,Ltd.
-วิจัยและพัฒนาธุรกิจค้าปลีก  ของกลุ่มบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด     
-วิจัยการตลาด & การตลาดสนเทศ  ฝ่ายวิจัยการตลาด  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด  (มหาชน)
-Production Control , NMB (Thailand) , Co., Ltd.

นายสุธี  พนาวร   ครูใหญ่

ด้านการศึกษา

จบปริญญาตรี  โดยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยฮิโตะซึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น
จบปริญญาโทบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงานโดยย่อ
กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูบีซีเอล จำกัด   
ที่ปรึกษาด้านการบริหารและการตลาดให้กับบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งในประเทศไทย
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง

ผังองค์กร
 
JCC School