โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ภาวิตา แจ่มคล้าย / มินต์


สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 ผ่านใน ปี 2558
ปัจจุบันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง J12 
อายุ 17 ปี กำลังศึกษาที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6