โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
เตรียมพร้อมก่อนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่

“เตรียมพร้อมก่อนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่”

ข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่และจุดเปลี่ยนแปลงหลักพร้อมข้อพึงระวังดังนี้
1. จุดเปลี่ยนแปลงหลักๆ 4 จุด

-1 เป็นข้อสอบที่เน้นวัดความสามารถทางการสื่อสารมากขึ้น
-2 เพิ่มข้อสอบเป็น 5 ระดับ เพื่อให้ผู้สอบได้มีโอกาสเลือกระดับที่เหมาะสมกับตนเองมากขึ้น โดยเทียบตารางข้างล่าง

N1
วัดตั้งแต่ระดับ 1 ของข้อสอบปัจจุบันถึงระดับที่ค่อนข้างสูงขึ้นไปอีก
เกณฑ์การสอบผ่านจะเทียบเท่ากับข้อสอบระดับ 1 ในปัจจุบัน
N2
ระดับเทียบเท่ากับข้อสอบระดับ 2 ในปัจจุบัน
N3
ระดับระหว่างข้อสอบระดับ 2 และระดับ 3 ในปัจจุบัน (ระดับใหม่)
N4
ระดับเทียบเท่ากับข้อสอบระดับ 3 ในปัจจุบัน
N5
ระดับเทียบเท่ากับข้อสอบระดับ 4 ในปัจจุบัน

-3 มีการปรับเทียบคะแนนสอบ เพื่อให้มีการวัดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นได้แม่นยำยิ่งขึ้น
-4 มองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าผู้ที่สอบผ่านสามารถนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้อะไรได้บ้าง (Can-do List)

2. ข้อพึงระวัง
-1 วิชาที่สอบในข้อสอบแบบใหม่

ระดับ
รายละเอียดของการสอบและเกณฑ์การวัดผลของแต่ละระดับ
N1
ความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร, คำศัพท์, ไวยากรณ์) และ การอ่าน
110 นาที
การฟัง
60 นาที
N2
ความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร, คำศัพท์, ไวยากรณ์) และ การอ่าน
110 นาที
การฟัง
50 นาที
N3
ความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร, คำศัพท์) 30 นาที ความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์) และ การอ่าน 70 นาที การฟัง
40 นาที
N4
ความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร, คำศัพท์)
30 นาที
ความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์) และ การอ่าน
60 นาที
การฟัง
35 นาที
N5
ความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร, คำศัพท์)
25 นาที
ความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์) และ การอ่าน
50 นาที
การฟัง
30 นาที

-2 วิชาที่สอบ จำนวนเวลาในการสอบ และสัดส่วนคะแนนสอบจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับระดับ

 

1. สัดส่วนของการฟังสำหรับข้อสอบแบบใหม่จะเป็นเศษ 1 ส่วน 3 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งข้อสอบแบบเก่าเป็นเศษ 1 ส่วน 4
2. สัดส่วนการอ่านเพิ่มเล็กน้อย

3 มีการเปลี่ยนเกณฑ์ในการสอบผ่าน
ที่ผ่านมาคะแนนรวมทั้งหมด ผู้ที่จะสอบผ่านระดับ 1 จะต้องได้ 70% ขี้นไป ระดับ 2-4 จะต้องได้ 60% ขี้นไป แต่สำหรับข้อสอบแบบใหม่ คนที่จะสอบผ่านจะต้อง
(1) ได้คะแนนรวมทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
(2) ได้คะแนนรวมของข้อสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4 จะไม่มีตัวเกณฑ์ในการออกข้อสอบเหมือนอย่างเคย

5 จะไม่มีการเผยแพร่ข้อสอบ

การเตรียมพร้อมก่อนสอบวัดระดับแบบใหม่
ข้อสอบแบบใหม่ที่มีเพิ่มขึ้น เช่น
1. ข้อสอบศัพท์คันจิประเภท prefix – suffix ส่วนมากจะใช้กับระดับ2 ขึ้นไป
2. ข้อสอบเรียงคำในประโยค
3. ข้อสอบสำหรับการอ่านความเข้าใจโดยรวมการสรุปความ
4. ข้อสอบฟังมีเนื้อหาที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น
แนวคิดในการอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ
1. อ่านตำราที่ตัวเองเรียน
2. อ่านตำราอื่นที่สอนในระดับเดียวกัน
3. ทำข้อสอบเก่าในเฉลยข้อสอบ
4. อ่านตำราคู่มือเตรียมสอบเพื่อฝึกความแม่นยำ

การเตรียมความพร้อมสำหรับข้อสอบฟัง
1. ฝึกฟังจากเฉลยข้อสอบเก่า สามารถหาได้จากห้องสมุดมูลนิธิญี่ปุ่น
2. ฝึกฟังจากสื่อเฉพาะทาง เช่น เอริน เป็นต้น เพื่อช่วยให้เข้าใจระดับความสามารถทางการฟังที่เจ้าของภาษาคาดหวัง
3. ฝึกฟังจากคู่มือแบบทดสอบฝึกฟัง
4. ฝึกฟังจากสื่ออินเตอร์เน็ต เช่น Youtube, NHK Online, ภาพยนตร์ , ละคร เป็นต้น

การเตรียมความพร้อมสำหรับข้อสอบการอ่าน
1. ฝึกอ่านเรื่องและทำข้อสอบอย่างรวดเร็ว
2. ฝึกทำข้อสอบเก่า เพื่อฝึกสร้างความคุ้นเคยกับโจทย์ในข้อสอบ และอาจมีกานำข้อสอบเดิมมาใช้

การเตรียมความพร้อมสำหรับข้อสอบไวยากรณ์
สำหรับข้อสอบไวยากรณ์จะต่างจากแบบเดิมมาก เช่น
1. จะมีการเพิ่มข้อสอบลำดับคำและคำสันธาน มากขึ้น
2. ลดจำนวนโจทย์รูปประโยคที่ท่องจำ