โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
EJU
Examination for Japanese University Admission for International Students
การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น หรือ "EJU" (อี-เจ-ยู)


    การสอบ EJU เป็นการสอบสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและอุดมศึกษาอื่นๆ (เช่นวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค) ในประเทศญี่ปุ่น
เพื่อวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ 
    เป็นการสอบที่จัดขึ้นเพื่อทดแทนการสอบเข้าสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นรูปแบบเก่าที่กำหนดให้มี “การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT)” ควบคู่กับ “การสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติทุนส่วนตัว (私費外国人留学生統一試験)” (เลิกจัดสอบไปเมื่อปี 2001)
การสอบ EJU จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2002 ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง

ประโยชน์ของการสอบ EJU
1. ใช้ยื่นสมัครรับพิจารณาเพื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น
(มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี และวิทยาลัยประเภทต่างๆ )
2. สมัครจองทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว
3. เฉพาะในประเทศไทย สามารถนำผลสอบใช้ยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student) และนักศึกษาวิจัย (research student) ในกรณีที่ผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางทุนกำหนด

ขั้นตอนการใช้ผลสอบ EJU เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ
ทั้งนี้ขั้นตอนการใช้ผลสอบ EJU เพื่อยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อมีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1  ...ค้นหาสถานศึกษาที่สนใจ (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี)
ขั้นตอนที่ 2 ...ตรวจสอบข้อมูลการสมัครของสถานศึกษาที่สนใจว่าต้องใช้ผลสอบ EJU หรือไม่ 
ขั้นตอนที่ 3 ...ตรวจสอบ - วิชาที่ต้องสอบ / ภาษาที่ใช้สอบ / รอบการสอบที่ยื่นได้ / คะแนนขั้นต่ำของแต่ละวิชา (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 4 ...ยื่นผลการสอบภายในระยะเวลาที่ทางสถานศึกษากำหนดปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาของญี่ปุ่นจำนวนมากโดยเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยที่รับยื่นผลการสอบ EJU ผู้สมัครสอบควรศึกษาข้อมูลของแต่ละสถาบันก่อนตัดสินใจสมัครสอบ EJU เพื่อให้สมัครสอบวิชา ภาษา และรอบที่ตรงตามที่ทางสถาบันกำหนด