โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)
HSK TEST CURRICULUM
HSK is a standardized test of international Chinese proficiency launched by Hanban .HSK mainly tests the non-native speakers' ability to communicate in Chinese in their life,study and work.there are six level of written and three levels of oral test.The details are the following:

HSK LEVEL 3
CONTENTS
SECTIONS
TIME
HOW TO PREPARE
  Listening 1.listen to the dialogues and choose the right pictures
2.Listen to the sentences and decide whether the statements are true or false.
3.Listen to the dialogues and choose the right answers.
4.Listen to the long dialogues and choose the right answers. 40 questions,about 35 minutes.
Total score is 100 points
Test takers should mast approximate 600 Chinese characters and basic Chinese grammar.
BOYA text Book is the main book for test takers to prepare the test.
Test takers should spend 330 hours to complete Boya Book I and Book II.
Reading 1.Match the sentences that are closely related in meaning.
2.Choose the right words or expressions to complete the sentences or dialogues.
3.Read the sentences and choose the right answers. 30 questions,about 
25 minutes
Total score is 100 points
Writing 1.Arrange the given words into sentences.
2..Write the right Chinese characters according to pinyin . 10 questions,about 15 minutes
Total score is 100 points
NOTES : The total score is 300 and the minimum score to pass the test is 180.the test result has a long term validity.as a Chinese language proficiency certificate for an international student to apply for Chinese educational institutes,it is valid in two years (starting from the date of the test).

HSK LEVEL 4
CONTENTS
SECTIONS
TIME
HOW TO PREPARE
  Listening Part 1 (10 items). Examinees indicate whether the answer provided is true or not
according to what they hear.
Part 2 (15 items). Listen to the dialogues and choose the right answers.
Part 3 (20 items). Listen to the long dialogues and choose the right answers. 45questions,about 30 minutes.
Total score is 100 points
Test takers should mast approximate 1200 Chinese the most commonlycharacters and used phrases and their related grammar.
BOYAtext Book is the main book for test takers to prepare the test.
Test takers should spend 480 hours to complete Boya Book I ,Book II and Book III.
Reading 1.choose the correct answer to make the sentences correctly .
2.Rearrange three sentences into the correct order.
3.Read the sentences and choose the right answers. 40questions,about 35 minutes
Total score is 100 points
Writing 3.Arrange the given words into sentences.
4..Write the right Chinese characters according to pictures.
15 questions,about 25 minutes
Total score is 100 points
NOTES : The total score is 300 and the minimum score to pass the test is 180.the test result has a long term validity.as a Chinese language proficiency certificate for an international student to apply for Chinese educational institutes,it is valid in two years (starting from the date of the test).


HSK Curriculum Of JCC School

Teaching Objects

JCC designs HSK test preparation for those who plan to take HSK test April, June, October or November in Thailand or China.Our experienced teachers will give you very useful and effctive advice and instruct you to pass the test.

Class Content
This course mainly focuses on the abilities and skills of taking the HSK test, so that trainees can learn the knowledge related to the HSK test in a systematic way and get ready for it.

The main content includes:
The commonly used vocabulary and grammar listed in the HSKofficial guideline.Our experienced teachers will give students consolidated exercises, students can immprove listening reading skill and writing skill.They will be able to comprehend the test structure and module, so that they can be well prepared for the test.

Three levels of the test are available:
HSK preparation course of HSK level1,2
HSK preparation course of 3
HSK preparation course of 4

Mode of Teaching
Our teachers will supply various teaching mode to students. Students can choose to join the class according to their situation. 
Class Time and Length
Starting date: Class is available in evening ,weekend ,summer vacation and winter vacation.
Group Class hours: 
Evening class 18:30pm-20:30pm (Monday --Thursday )
Weekend class 9:00am-12:00am 13:00-16:00pm (Saturday and Sunday )
Summer vacation class Morning class 10:00 am-13:00am 
Afternoon class 14:00-17:00 pm (Monday -Friday)
Class length: 30 hours /course

Text book :BOYA text Book is the main book for test takers to prepare the test.HSK .Level 3 Test takers should spend 330 hours to complete Boya Book I and Book II.HSK Level 4 Test takers should spend 480 hours to complete Boya Book I and Book II.

Notes:HSK Level 3 Test takers should mast approximate 600 Chinese characters and basic Chinese grammar.HSK Level 4Test takers should mast approximate 1200 the most commonlycharacters , used phrases and their related grammar.

Tuition Fee for the Class

Application Tips

Free placement test before the start of the class.
The minimum age is 15 years old.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพื่อน ๆ ที่สนใจสอบ HSK  อย่าพลาด  มาตามให้ทันกับระบบการสอบใหม่ของจีนกันนะคะ

สำนักวิชาการ Hanban ได้ศึกษา พัฒนาระบบการสอบทักษะความรู้ภาษาจีนมาหลายปี จนกระทั่งในปีที่แล้ว ได้เริ่มประกาศใช้การสอบ HSK ระบบใหม่ขึ้น ดังนี้

HSK  ระบบใหม่
ในการสอบระบบใหม่ได้แยก  การสอบพูดต่างหาก  เป็นเอกเทศน์จากการสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียนจะเเบ่งเป็น 6 ระดับ  ส่วนการสอบพูดแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยใช้การบันทึกเสียงในการสอบค่ะ ในที่นี้จะมาเล่ารายละเอียดเฉพาะส่วนของการสอบข้อเขียนนะคะ 

เปรียบเทียบระดับการสอบใหม่กับแบบเดิม
ระดับ1-3  ใหม่   เปรียบได้กับการทดสอบความรู้ภาษาจีนเบื้องต้น (1-3级 ) เดิม
ระดับ4     ใหม่   เปรียบได้กับ HSK เดิมระดับพื้นฐาน (4-6级 )
ระดับ5     ใหม่   เปรียบได้กับ HSK เดิมระดับต้น-กลาง  (7-8级 )
ระดับ6     ใหม่   เปรียบได้กับ HSK เดิมระดับสูง  (9-11级 )

ระดับความรู้พื้นฐานของแต่ละระดับ 
ระดับ1    สามารถเข้าใจประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 150 คำ
ระดับ2    สามารถใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 300 คำ
ระดับ3    สามารถใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพพื้นฐานได้ หรือใช้ภาษาจีน
ในการท่องเที่ยวในประเทศจีนได้เบื้องต้น  ต้องเรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 600 คำ
ระดับ4    สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร โต้ตอบ แสดงความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต้องรู้ 
คำศัพท์อย่างน้อย 1200 คำ
ระดับ5    สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ชมรายการโทรทัศน์ หรือฟังเพลงจีนได้ สามารถใช้ภาษาจีน
กล่าวสุนทรพจน์ เรียนรู้คำศัพท์ได้อย่างน้อย 2500 คำ
ระดับ6    สามารถสื่อสารและเข้าใจข้อมูลที่เป็นภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้ง  แสดความคิดเห็นด้วยการพูดหรือเขียน
ได้อย่างคล่องแคล่ว  เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 5000 คำ

การเลือกระดับที่จะสอบ 
ระบบเดิมสมัครระดับต้น-กลาง ถือว่าครอบคลุมได้ตั้งเเต่ 3-8 级 เเต่ระบบใหม่ต้องตัดสินใจเลือกสอบระดับเดียว  อย่างไรก็ตาม หากจะสอบเข้าเรียนต่อในประเทศจีน มหาวิทยาลัยในจีน กำหนดคร่าวๆว่า จะรับสมัครเข้าเรียนต่อได้  ต้องผ่าน HSK ใหม่ระดับ 4  เป็นอย่างน้อย 

รายละเอียดข้อสอบใหม่แต่ละระดับ

HSK1   ข้อสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนการฟัง(ให้ฟัง 2 รอบ )กับการอ่าน ส่วนละ 20 ข้อ รวม 40 ข้อ ใช้เวลาส่วนละ 15 นาที  ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 40 นาที  
เนื้อหาการสอบฟังมี 4 แบบ คือ ฟังประโยคสั้น ๆ  ฟังการสนทนา แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง  ฟังคำตอบก่อน แล้วให้เลือกคำถามที่ถูกต้อง 
ส่วนเนื้อหาการสอบอ่านก็มี 4 แบบ คือ แบบแรก ให้รูปภาพกับคำศัพท์มา ให้ตอบว่าถูกหรือผิด   แบบที่ 2 ให้เลือกรูปภาพที่มีเนื้อหาตรงกับประโยคที่ให้ แบบ 3 เลือกคำถาม กับ คำตอบให้ตรงกัน และแบบสุดท้ายคือ ให้เลือกคำเติมลงในช่องว่างในประโยคที่ให้มา
การให้คะแนน คะแนนเต็มของแต่ละส่วนเท่ากับ  100  รวมเป็น 200 คะแนน ถ้าได้ 120 คะแนนถือว่าผ่าน

HSK2  ข้อสอบแบ่งเป็น2 ส่วนคือ ส่วนการฟัง 35 ข้อ (ทุกข้อให้ฟัง 2 รอบ ) กับการอ่าน 25 ข้อ รวม 60 ข้อ     ใช้เวลารวม 50 นาที  
เนื้อหาการสอบฟังมี 4 แบบ คือ ฟังประโยคง่าย ๆ ฟังบทสนทนา 2 ประโยค  ฟังบทสนทนา 4-5 เป็นต้น
ส่วนเนื้อหาการสอบอ่านก็มี 4 แบบ คือ เลือกรูปให้ตรงกับรูปภาพกับประโยคที่กำหนด  ให้เติมคำในช่องว่างของประโยค  จับคู่ประโยคที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน เป็นต้น
การให้คะแนน คะแนนเต็มของแต่ละส่วนเท่ากับ  100  รวมเป็น 200 คะแนน ถ้าได้ 120 คะแนนถือว่าผ่าน

HSK3   ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนการฟัง การอ่านและ การเขียน มีจำนวนข้อเท่ากับ 40 , 30  และ 10 ข้อ ตามลำดับ รวมทั้งหมด 80 ข้อ ใช้เวลารวม 85 นาที  
เนื้อหาการสอบฟังมี 4 แบบ คือ เลือกรูปที่มีเนื้อหาตรงกับบทสนทนา  ให้คนแรกพูดบทความสั้น ๆ คนที่สองพูดสรุปแล้วให้ตอบว่าถูกหรือผิด เป็น 
 ส่วนเนื้อหาการสอบอ่านก็มี 3 แบบ คือ  จับคู่ประโยคที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน เติมคำในช่องว่าง อ่านบทความแล้วตอบคำถาม 
ส่วนการเขียน มีสองส่วน ส่วนแรกมี 5 ข้อ เป็นการนำคำศัพท์ที่ให้มาเรียงเป็นประโยค ส่วนที่สองอีก 5 ข้อ เป็นการเติมอักษรจีนลงในช่องว่างที่ให้
การให้คะแนน คะแนนเต็มของแต่ละส่วนเท่ากับ  100  รวมเป็น 300 คะแนน ถ้าได้ 180 คะแนนถือว่าผ่าน

HSK4   ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนการฟัง(ทุกข้อให้ฟังเพียง 1 รอบ ) การอ่านและ การเขียน มีจำนวนข้อเท่ากับ 45 , 40  และ 15 ข้อ ตามลำดับ รวมทั้งหมด 100 ข้อ ใช้เวลารวม 100 นาที  
เนื้อหาการสอบฟังมี 3 แบบ คือ ฟังบทความแล้วตอบคำถาม เลือกรูปที่มีเนื้อหาตรงกับบทสนทนา  ให้คนแรกพูดบทความสั้น ๆ คนที่สองพูดสรุปแล้วให้ตอบว่าถูกหรือผิด เป็น 
 ส่วนเนื้อหาการสอบอ่านก็มี 3 แบบ คือ  เติมคำในช่องว่าง  เรียงลำดับประโยคที่กำหนดให้ถูกต้อง และอ่านบทความแล้วตอบคำถาม 
ส่วนการเขียน มีสองส่วน ส่วนแรกมี 10 ข้อ เป็นการนำคำศัพท์ที่ให้มาเรียงเป็นประโยค ส่วนที่สองอีก 5 ข้อ เป็นการให้เขียนประโยคตามรูปภาพและคำที่ให้มา
การให้คะแนน คะแนนเต็มของแต่ละส่วนเท่ากับ  100  รวมเป็น 300 คะแนน ถ้าได้ 180 คะแนนถือว่าผ่าน

HSK5   ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนการฟัง(ทุกข้อให้ฟังเพียง 1 รอบ ) การอ่านและ การเขียน มีจำนวนข้อเท่ากับ 45 , 45  และ 10 ข้อ ตามลำดับ รวมทั้งหมด 100 ข้อ ใช้เวลารวม 125 นาที  
เนื้อหาการสอบฟังมี 2 แบบ คือ  ฟังบทสนทนาของคนสองคน ฟังคำถามแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง  ฟังบทความหรือบทสนทนาแล้วตอบคำถามที่กำหนดให้ 
ส่วนเนื้อหาการสอบอ่านก็มี 3 แบบ คือ  เติมคำหรือประโยคลงในช่องว่าง  เลือกคำตอบที่ทำให้บทความที่ให้มาสมบูรณ์ที่สุด  เป็นต้น 
ส่วนการเขียน มีสองส่วน ส่วนแรกมี 8 ข้อ เป็นการนำคำศัพท์ที่ให้มาเรียงเป็นประโยค   ส่วนที่สองมี 2 ข้อ เป็นการให้เขียนเรียงความจำนวน 80 คำ จากคำศัพท์ที่ให้มา  และให้ดูรูปภาพแล้วเขียนบทความให้สอดคล้องกับรูปภาพที่ให้มา
การให้คะแนน คะแนนเต็มของแต่ละส่วนเท่ากับ  100  รวมเป็น 300 คะแนน ถ้าได้ 180 คะแนนถือว่าผ่าน

HSK6   ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนการฟัง(ทุกข้อให้ฟังเพียง 1 รอบ ) การอ่านและ การเขียน มีจำนวนข้อเท่ากับ 50 , 50  และ 1 ข้อ ตามลำดับ รวมทั้งหมด 101 ข้อ ใช้เวลารวม 135 นาที  
เนื้อหาการสอบฟังมี 3 แบบ คือ  ฟังบทความแล้วตอบคำถาม  ฟังบทสัมภาษณ์แล้วตอบคำถาม เป็นต้น 
ส่วนเนื้อหาการสอบอ่านก็มี 4 แบบ คือ  เลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมในช่องว่างของบทความ  อ่านบทความแล้วตอบคำถาม เป็นต้น
ส่วนการเขียน  ให้อ่านบทความที่มีตัวอักษร 1000 ในเวลา 10 นาที  แล้วให้สรุปใจความสำคัญด้วยอักษร 400 ตัวในเวลา 35 นาที
การให้คะแนน คะแนนเต็มของแต่ละส่วนเท่ากับ  100  รวมเป็น 300 คะแนน ถ้าได้ 180 คะแนนถือว่าผ่าน