โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
พิมศิริ ผาสุข / พิมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 ผ่านใน ปี 2558
ปัจจุบันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง J12 
อายุ 17 ปี กำลังศึกษาที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6