โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ทรงพล ชะอุ่มใบ / นนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 ผ่านใน ปี 2558
ปัจจุบันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง J12 
อายุ 17 ปี กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6