โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ฝึกฝนภาษากับเกมส์
โปรด click ที่หัวข้อที่ต้องการฝึก/เล่นเกมส์

1. ฝึกเรื่อง สี (颜色)
2. ฝึกเรื่อง ทิศทาง (方向)
3. เกมส์ jigsaw อักษรจีน